Jesteś tutaj:

O bibliotece - strona główna

8989

Organem prowadzącym Bibliotekę jest Powiat Otwocki.

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje: Biblioteka Publiczna Miasta st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.


Z historii Biblioteki

15 III 1959 r. - utworzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w siedzibie  Wydziału Oświaty w Otwocku
2007 - przeprowadzka do budynku przy ul. Pułaskiego 3 A w Otwocku
31.08.2013 - likwidacja filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Otwocku
01.09.2013 - utworzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku
15.10.2013 - oficjalne otwarcie Powiatowej Biblioteki Publicznej

Do naszych zadań należy m.in.:

• gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, w tym dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;

• pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym;

• badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników, analizowanie stanu, organizacji i rozmieszczenia bibliotek oraz formułowanie i przedstawianie organizatorom propozycji zmian w tym zakresie;

• udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej; sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w ustawie o bibliotekach;

• promocja działań Biblioteki przez prowadzenie działalności informacyjnej, kulturalno - oświatowej, wystawienniczej, wydawniczej oraz współpraca z innymi podmiotami w tym zakresie.