Jesteś tutaj:

UWAGA !!! KONKURS "Kamishibai' - zmiana terminu!!!

Data: 30.06.2020 r., godz. 11.48    61
Termin nadsyłania zdjęć na Konkurs "Kamishibai - pomysł na opowieści w trudnych czasach" został przedłużony do dnia 16 sierpnia 2020r.
REGULAMIN KONKURSU
Kamishibai – pomysł na opowieść w trudnych czasach -konkurs dla kreatywnych czytelników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku

1.Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z powiatu otwockiego w wieku od 3 do 13 lat.
2.Organizatorem konkursu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku
3.Tematem konkursu jest wykonanie dowolnego Kamishibai i przesłanie zdjęć w formie elektronicznej, które zobrazują praktyczne jego zastosowanie.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
- wypełnienie i podpisanie Karty Uczestnictwa oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Kartę Uczestnictwa dla osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic lub jej opiekun prawny, wyraża także zgodę na przetwarzanie danych dziecka, zgodę na publikację danych osobowych, oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka
5.Cele konkursu :
- Promowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkół podstawowych sztuki za pomocą fotografii.
- Pobudzenie wyobraźni i kreatywności dzieci
- Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej,
- Zachęcanie młodych ludzi do twórczych rozwiązań tematu konkursowego,
- Rozwijanie zainteresowań i umiejętności technicznych i plastycznych wśród dzieci i młodzieży
6. Warunki uczestnictwa:
- każdy uczestnik może zgłosić na konkurs maksymalnie do 3 zdjęć.
- dopuszcza się wykonywanie pracy wspólnie z rodzicami, opiekunami i rodzeństwem.
7.Przesyłane na konkurs zdjęcia powinny zawierać: imię i nazwisko autora zdjęć, musi być dołączona Karta Zgłoszenia Uczestnika konkursu (do pobrania na stronie Organizatora Konkursu, zawierająca: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, nazwę i dane adresowe szkoły, e-mail, numer telefonu kontaktowego rodzica/opiekuna prawnego dziecka zgłaszającego zdjęcia do konkursu indywidualnie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego, klauzulę informacyjną (załącznik).
8.Technika wykonania pracy dowolna, format - dopuszcza się wszelkie formy wykonania. Zgłaszane na konkurs zdjęcia mogą być wykonane aparatem fotograficznym, jak również aparatem wbudowanym w telefon komórkowy.
Format i rozmiar prac : ocenie jury będą podlegać przesłane zdjęcia obrazujące praktyczne zastosowanie własnoręcznie wykonanych przez uczestników Kamishibai.
9.Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponosi uczestnik konkursu.
10.Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
11.Zadaniem Organizatora konkursu jest wyłonienie prac autorów, którzy w najciekawszy sposób zrealizują temat konkursowy.
12. Kryteria oceny konkursu:
- twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawionego tematu
- zgodność z tematem konkursu
- stopień opanowania technik plastycznych
- ocenie jury będą podlegać przesłane zdjęcia obrazujące praktyczne zastosowanie własnoręcznie wykonanych Kamishibai.
13.Termin nadsyłania zdjęć na konkurs upływa z dniem 16 sierpnia 2020 roku.
14.Regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku : www.biblioteka@powiat-otwocki.pl
15.Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy PBP przy ulicy Pułaskiego 3A w Otwocku. tel.(22 779-70-50 ).
16.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej
17.Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
18. Termin i warunki rozstrzygnięcia konkursu:
- Oceny nadesłanych prac dokona powołana Komisja, wyłoni oni laureatów konkursu do dnia 18 sierpnia 2020 roku.
- Osoby nagrodzone oraz wyróżnione w konkursie poinformujemy telefonicznie lub pocztą e-mail.
19. Na laureatów konkursu czekają dyplomy oraz ciekawe nagrody.
20. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej
(w siedzibie Organizatora konkursu), stronie internetowej oraz profilu Facebook Organizatora.
21. Otwarcie pokonkursowej wystawy, rozdanie dyplomów i nagród odbędzie w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w dniu 21 sierpnia 2020 r.

KARTA UCZESTNICTWA

Karta zgłoszeniowa (wypełniamy DRUKOWANYMI literami)
Załącznik nr 1 do konkursu „Kamishibai – pomysł na opowieść w trudnych czasach”- konkurs dla kreatywnych czytelników Powiatowej Biblioteki Publicznej W Otwocku
DEKLARACJA UCZESTNICTWA w konkursie Kamishibai – pomysł na opowieść w trudnych czasach”
Imię i nazwisko uczestnika
…………………………………………………………………….…………………………………….
Wiek ……………………………………………………….…..……………………………………
Adres zamieszkania…………………………………………………………………………....
……….………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy …………..……………………………………………………………………….……………………..
Adres e-mail …………………………………………………………………………………………….…………….
Zgłaszam swój udział w konkursie „Kamishibai – Pomysł na opowieść w trudnych czasach „
……………………………………………………………………………………….….
Data i czytelny podpis Uczestnika/Opiekuna

ZGODA NA PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH
□ wyrażam zgodę
□ nie wyrażam zgody
na publikowanie imienia, nazwiska mojego dziecka na stronie
konkursowej http://www.biblioteka.powiat-otwocki.pl zgodnie z potrzebami harmonogramu.
……………………………………………………………………………………….….
Data i czytelny podpis Opiekuna Uczestnika

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
oświadczam, iż
□ wyrażam zgodę
□ nie wyrażam zgody
na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Otwocku, utrwalonego w postaci zdjęć z wydarzeń zorganizowanych w ramach konkursu ”Kamishibai – pomysł na opowieść w trudnym czasie”
Niniejsza zgoda:
• dotyczy umieszczania wizerunku na stronie internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku, stronie Internetowej Starostwa Powiatu Otwockiego, a także na profilach portali społecznościowych ww. podmiotów jak Facebook, w gazetach lokalnych,
………………………………………………………………………………….
data i czytelny podpis Opiekuna uczestnika
Podstawa prawna:
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. art. 6
Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 81 i 83)
Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93)


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

□ wyrażam zgodę
□ nie wyrażam zgody
na przetwarzanie przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Otwocku
danych osobowych mojego dziecka zawartych w deklaracji w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak wyrażenie zgody jest warunkiem niezbędnym udziału w konkursie.

……………………………………………………………………………………….….
Data i czytelny podpis Opiekuna Uczestnika

Uwaga!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję

1)administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku z siedzibą w : ul. Kazimierza Pułaskiego 3a, 05-400 Otwock;
2)dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem i mogą być przekazane innym Administratorom danych w tym podmiotom świadczącym usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). ,
3)po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte,
4)posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
5)podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6)kontakt do inspektora ochrony danych w PBP w Otwocku: iod-biblioteka@powiat-otwocki.pl